fengsui_Cellar2.

   Umenie žiť obsahuje v sebe schopnosť prispôsobovať sa zmenám, alebo ovládať zákony energie a cez zmeny sa dotknúť harmónie.
Byť ako vietor, byť ako voda...

 

     ING.ARCH.TIBOR ČELLÁR

 

     Absolvent SVŠT, odbor architektúra. Dlhé roky pôsobil v bratislavskom Stavoprojekte, kde sa venoval projektovaniu atypických stavieb. Od roku 1993 pracuje ako autorizovaný architekt vo vlastnej projektovej kancelárii.

     Súbežne s odborným rastom venoval pozornosť i rastu duchovnému. Vo svojich projektoch sa snaží zharmonizovať vzájomné súvislosti medzi človekom a prostredím, ktoré ho obklopuje a zároveň aj odzrkadľuje. Cieľavedomou prácou s pôdorysmi navrhovaných domov, situovaním stavieb a ich osadením do terénu vychádza z prastarého čínskeho učenia o harmónii života a prostredia, v ktorom žijeme – Feng Šuej. Realizuje predstavy svojich klientov o príjemnom a šťastnom bývaní, či pracovnom prostredí.

     Pokiaľ sú byty, domy alebo kancelárie už zrealizované, navrhuje nápravné opatrenia, ktoré skvalitnia život ich obyvateľov. Vedie semináre o Feng Šuej, publikuje články týkajúce sa duchovného rastu človeka.

 

http://www.fengsuej.net/